Context

Context of Alexandrou Trallianou iatrou biblia dyokaideka. : Raze logos peri loimikes apo tes suron dialekton excelleniathesis ... Alexandri Tralliani ... Lib. XII. Rhazae De pestilentia libellus ex Syrorum lingua in Graecam translatus.